Πτυχιακή Εργασία: Διεθνοποίηση επιχειρήσεων και στρατηγικές marketing.

Στα πλαίσια μίας αυξανόμενα διεθνοποιημένης οικονομίας όπου οι αγορές τείνουν να παρουσιάζουν ολοένα και εντονότερη αλληλεξάρτηση, η διείσδυση των επιχειρήσεων σε νέες αγορές αποτελεί καταλύτη για την ανάπτυξη τους, καθώς έτσι μπορούν να εξασφαλίσουν τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξη αυτής.

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τα επιχειρησιακά μοντέλα βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στις διεθνείς αγορές καθώς και τις στρατηγικές marketing που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να επιτευχθεί η διείσδυση τους σε αυτές. Μέσα από τις σελίδες της, δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη να λάβει γνώση σχετικά με την αναγκαιότητα της δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο και βοηθά στην εκπαίδευση του, ώστε να κατανοήσει τις τεχνικές και πρακτικές που είναι αναγκαίες για την διεθνοποίηση.

Για την κατανόηση του θέματος μελετώνται πραγματικά παραδείγματα (case studies), μέσω των οποίων παρατηρείται η πολύπλοκη διαδικασία της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων λόγω της επίδρασης του πολιτιστικού περιβάλλοντος σε αυτές.

Λέξεις Κλειδιά : διεθνείς αγορές, διεθνοποίηση επιχειρήσεων, στρατηγικές διείσδυσης, στρατηγικές marketing

Δημιουργός: Ευάγγελος Παλιαρούτης

Επιβλέπων: Ιωάννης Κοπανάκης

PDF: Διεθνοποίηση επιχειρήσεων και στρατηγικές marketing.