Πτυχιακή Εργασία: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρμογές τους στον Τουρισμό.

Οι νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο είναι μέρος της καθημερινότητας όλων μας και ο αριθμός χρηστών του Διαδικτύου αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς την τελευταία δεκαετία. Η απήχηση του νέου μέσου στον μέσο καταναλωτή – χρήστη δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορη κάθε κερδοσκοπική και μη επιχείρηση, εταιρία και οργανισμό. Κάθε χρόνο δαπανούνται μεγάλα budget πλέον από τις επιχειρήσεις με σκοπό την παρουσίαση τους στο Διαδίκτυο και την προβολή τους σε αυτό. Οι επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού κατατάσσονται στις επιχειρήσεις που ένιωσαν περισσότερο επιτακτικά την ανάγκη για την παρουσία τους στο Διαδίκτυο, καθώς πλέον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των καταναλωτών αναζητά πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους πρώτα στο Διαδίκτυο και σε μετέπειτα στάδιο ίσως απευθυνθεί στην επιχείρηση μέσω πιο παραδοσιακών τρόπων επικοινωνίας (τηλέφωνο, επίσκεψη στο κατάλυμα κτλ). Πόσο σωστά όμως παρουσιάζονται οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στο Διαδίκτυο και σε ποιο βαθμό επηρεάζονται οι ενέργειες τους από τις ανάγκες του κοινού που επιθυμούν να προσελκύσουν; Η παρούσα πτυχιακή αναφέρεται γενικά στο Διαδίκτυο και στην πορεία του στο χρόνο, με σκοπό την κατάληξη στην σημερινή του μορφή, η οποία βοήθησε στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στο πρώτο κεφάλαιο θα δοθεί ο ορισμός του ηλεκτρονικού εμπορίου και αναλύονται τα πλεονεκτήματα και οι φραγμοί του. Αναφέρονται οι κύριες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο, καθώς και τα οφέλη από την χρήση του Διαδικτύου. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά το ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, γίνεται προσπάθεια ορισμού του, αλλά και σύγκρισης του με το παραδοσιακό Μάρκετινγκ. Παρουσιάζονται οι διαφοροποιήσεις του μείγματος Μάρκετινγκ, όταν αυτό αφορά το Διαδίκτυο, η στρατηγική που ακολουθείται, αλλά και τα πλεονεκτήματα και προβλήματα του ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ. Στα επόμενα δύο κεφάλαια αναλύονται τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσει κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση που επιθυμεί να αποκτήσει έναν δικτυακό τόπο και μια αποτελεσματική παρουσία στο Διαδίκτυο, καθώς και τα είδη διαφήμισης που προσφέρονται στο Διαδίκτυο. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών, που αναπτύχθηκαν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στο έκτο κεφάλαιο τίθεται σε ανάλυση το θέμα της ασφάλειας στο διαδίκτυο. Δίνεται έμφαση στο ρόλο της κρυπτογραφίας καθώς και στα μέσα τα οποία εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ασφάλεια. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύονται οι πιθανοί τρόποι κράτησης ξενοδοχειακού καταλύματος καθώς γίνεται αναφορά για τα πιο διαδεδομένα κανάλια επικοινωνίας στο διαδίκτυο για την πραγματοποίηση κράτησης. Στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε ένα ιδιαίτερο κανάλι επικοινωνίας για την πραγματοποίηση κρατήσεων που αφορά μοναδικά καταλύματα σε όλη την Ελλάδα.. Πρόκειται ουσιαστικά μελέτη περίπτωσης του διαδικτυακού τόπου της Yourgreece. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας και σε συνέχεια της ανάλυσης αυτών οδηγούμαστε στα τελικά συμπεράσματα και στις προτάσεις για την αποτελεσματική χρήση των νέων μέσων και του Διαδικτύου από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ως εργαλείο μάρκετινγκ, προβολής και πωλήσεων.

Δημιουργός: Μιχαλάτου Μαρία, Μούλιο Ολιάνα
Επιβλέπων: Κοπανάκης Ιωάννης